Nota de informare generala cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Ultimul Update: 07 Februarie 2020

Operatorul de date cu caracter personal

Societatea NEPTUN S.A. cu sediul in Campina, str. Bobalna nr.57-63, judetul Prahova, numar de inregistrare in Registrul Comertului J29/2/1991, cod fiscal RO 1322535, in calitate de „Operator” colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

In sensul Regulamentului "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Modalitati de colectare a datelor cu caracter personal

Societatea colecteza si prelucreaza datele furnizate de persoanele vizate (reprezentanti ai organizatiilor, persoane de contact de la nivelul acestora, precum si orice alte persoane implicate in incheierea si executarea contractelor incheiate intre Societate si beneficiari, clienti si potentiali clienti persoane fizice, furnizori, prestatori de servicii, colaboratori) si in anumite cazuri justificate de necesitatile derularii activitatii, date din registre publice.

Scopul prelucrarii datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin mijloace manuale si/sau electronice pentru urmatoarele scopuri:

 1. Derularea procesului de negociere, precum si incheierea si executarea contractului cu dumneavoastra;
 2. Desfasurarea de activitati comerciale de vanzare si furnizare de servicii, precum si activitati post-vanzare specifice derularii, mentinerii si imbunatatirii relatiilor comerciale;
 3. Constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Societatii in instanta;
 4. Asigurarea securitatii bunurilor si persoanelor in incintele Neptun si in punctele sale de lucru, prevenirea si detectarea oricaror amenintari de securitate si/sau de frauda;
 5. Indeplinirea unei obligatii legale;
 6. Transmiterea catre persoanele vizate, pe baza interesului legitim al societatii, de oferte, informatii referitoare la produsele si serviciile oferite.
Transmiterea anumitor date personale ale dumneavoastra, este necesara pentru indeplinirea scopurilor mai sus indicate, prin urmare, un eventual refuz de a furniza datele nu ar permite Societatii sa negocieze si sa incheie un contract cu dumneavoastra, sa va vindem produsele sau sa va prestam serviciile noastre, sa va raspundem la eventualele solicitari ori reclamatii.

Categorii de date cu caracter personal

Pentru realizarea scopurilor specificate mai sus, Neptun colecteaza si prelucreaza, in general, datele de contact ale persoanelor vizate, necesare in vederea derularii relatiei de afaceri cu respectivul partener, cum ar fi: numele, prenumele, functia, adresa de e-mail, numar de telefon si semnatura.
Pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin, emiterea documentelor financiar-contabile, documentelor de livrare etc., pe langa datele cu caracter personal mai sus mentionate, vor fi procesate si numarul si seria actului de identitate, codul numeric personal.

Legalitatea prelucrarii datelor

Orice prelucrare a datelor personale se va face in baza unuia din temeiurile prevazute de art.6 din Regulamentul general privind protectia datelor:

 1. persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
 6. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Ca regula, datele persoanelor vizate vor fi accesate doar de catre angajatii autorizati si doar in masura necesara indeplinirii sarcinilor de serviciu.
Cu toate acestea, pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, anumite date cu caracter personal ar putea fi dezvaluite catre:

 • Persoane imputernicite de operator, la care Societatea poate apela in vederea derularii activitatii curente (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de livrare a documentelor, furnizori de servicii de marketing si publicitate, alte societati membre ale grupului, experti, consultanti, avocati etc.);
 • Autoritati si institutii publice in scopul indeplinirii obligatiilor legale si/sau protejarii intereselor noastre legitime (instante de judecata sau arbitrale, autoritati de cercetare a faptelor penale, autoritati fiscale, alte entitati de interes public (executori judecatoresti, notari, institutii bancare etc.).
Orice transfer se realizeaza cu respectarea principiilor prevazute de art. 5 din Regulament, respectiv, legalitate, echitate si transparenta; principiul limitarii transferului in functie de scop; principiul reducerii la minimum a datelor transferate; principiul exactitatii datelor; principiul limitarii legate de stocarea datelor; principiul asigurarii integritatii si confidentialitatii datelor; principiul responsabilitatii.

Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In contextul indeplinirii operatiunilor descrise mai sus, datele Dvs. cu caracter personal pot fi transferate catre state din cadrul si din afara Spatiului Economic European. Societatea se va asigura ca sunt luate masuri de securitate adecvate si potrivite pentru protejarea Datelor, solicitand respectivilor destinatari sa respecte cerintele legislatiei privind protectia datelor.

Durata prelucrarii datelor

NEPTUN S.A. va pastra datele dumneavoastra personale conform principiilor de proportionalitate si necesitate, atata timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, contabile sau de raportare.

Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare si acces la date cu caracter personal (art. 13-15);
 • dreptul la rectificare (art. 16);
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 • dreptul la opozitie (art. 21);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (art.22);
 • dreptul de a retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana in momentul respectiv (art. 7);
 • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere (art.77) si dreptul de a va adresa instantelor judecatoresti competente.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, persoana vizata trebuie să transmita o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa Strada Bobalna nr.57-63, Campina, judetul Prahova sau e-mail: gdpr@neptun-gears.ro.

Modificari privitoare la Nota de informare

Cea mai recenta actualizare a prezentei Note de informare a fost realizata in luna februarie 2020. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica prezenta nota de informare in orice moment.
In acest caz, va vom informa despre astfel de modificare prin afisarea unei noi versiuni pe web site-ul nostru sau o vom pune la dispozitie in alt mod.